Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Štatút

propagačnej akcie s názvom „Súťaž o vozidlo 1x JEEP Compass a 5x voucher na cestovateľský zážitok“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“)


1. Organizátor

Propagačnú akciu organizuje spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., so sídlom: Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B (ďalej len „organizátor“).

Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

2. Účel

Účelom akcie je podpora produktov z portfólia organizátora, ktorými sú vybrané tabakové výrobky Camel.

Cieľom akcie je motivovať dospelých konzumentov/spotrebiteľov, ktorí sú fajčiarmi, k výberu a nákupu tabakových výrobkov tejto značky. Zároveň je cieľom akcie informovať širokú fajčiarsku verejnosť o tejto značke tabakových výrobkov.

3. Trvanie

Trvanie akcie je od 01.08.2022 do 30.09.2022.

4. Spôsob informovania o súťaži

Informovanie o akcii sa uskutoční prostredníctvom komunikačných nosičov organizátora, ktoré budú umiestnené výlučne v miestach predaja tabakových výrobkov v zapojených prevádzkach v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, v znení neskorších predpisov.

5. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť výlučne fajčiar s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia do akcie (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“ alebo „súťažiaci“, neskôr „výherca“). Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s organizátorom súťaže a tiež rodinní príslušníci osôb, ktoré sú v pracovnom pomere s organizátorom súťaže.

6. Výhra v súťaži

Hlavnou výhrou v súťaži je nové vozidlo JEEP COMPASS HYBRID MY22 1.5 e-Hybrid 130k Limited (ďalej tiež len „vozidlo“), zakúpené organizátorom od predajcu GRIF, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava v celkovej hodnote 26.769 EUR. Výherca hlavnej výhry získa okrem vozidla aj peňažnú výhru vo výške 13.000 EUR.

Ďalšou výhrou v súťaži je kupón na cestovateľský zážitok v hodnote 2.500 EUR zakúpený organizátorom od cestovnej kancelárie Bubo travel agency, s.r.o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava. Do súťaže je vložených celkovo 5 kupónov na cestovateľský zážitok. Každý výherca kupónu získa okrem nej aj peňažnú výhru vo výške 1.150 EUR.

Každý súťažiaci môže v súťaži vyhrať najviac jednu nepeňažnú výhru.

7. Pravidlá

Princíp súťaže spočíva v zaregistrovaní unikátnych kódov (ďalej len „kód“) vytlačených na spodnej strane balenia súťažného produktu zakúpeného spotrebiteľom. Pod súťažným produktom sa rozumejú tieto produkty:

Súťažné kódy je možné zaregistrovať na internetovej stránke www.somtava.sk po kompletnom vyplnení povinných častí príslušného registračného formulára.

Pre úspešné zaregistrovanie súťažného kódu do súťaže je potrebné:

Žrebovanie prebehne elektronicky, náhodným výberom prostredníctvom počítačového programu, a to najneskôr do 15.10.2022. V žrebovaní sa vyžrebuje:

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto Štatúte a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to predovšetkým v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľmi poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmto Štatútom.8. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Účastník berie na vedomie, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Registráciou do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, email,obec trvalého bydliska a v prípade hlavnej výhry číslo účtu výherca (ďalej len "osobné údaje súťažiacich") organizátorom ako prevádzkovateľom za účelom realizácie súťaže, vyhodnotenia súťaže a odoslania, resp. odovzdania výhry v súťaži; v prípade výhercov budú spracúvané osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, email, telefonický kontakt a doručovacia adresa (ďalej len "osobné údaje výhercov", osobné údaje súťažiacich a osobné údaje výhercov ďalej spolu len ako „osobné údaje“). Právnym základom na spracovanie osobných údajov súťažiacich v rámci tejto súťaže sú oprávnené záujmy usporiadateľa v súlade s čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Poskytnutie osobných údajov zo strany súťažiaceho je zmluvnou požiadavkou bez splnenia ktorej sa nebude môcť súťažiaci súťaže zúčastniť a organizátor nebude schopný zabezpečiť priebeh a vyhodnotenie súťaže ako aj odovzdanie výhier. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 60 dní po jej skončení.

Oprávnené záujmy organizátora spočívajú v záujme organizátora na riadnom vyhodnotení súťaže, kontrole splnenia pravidiel súťaže v zmysle tohto Štatútu a na odovzdaní výhier ako aj na preukázaní splnenia pravidiel súťaže v prípade kontroly zo strany dozorných orgánov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercov je plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a plnenie zákonnej povinnosti usporiadateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, zákona o archívnictve a pod). Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie súťažiacim je povinné, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné sa zúčastniť súťaže a súťaž vyhodnotiť a v prípade výhercu by nebolo možné odovzdať výhru. Osobné údaje výhercov budú spracúvané po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve a ďalšie).

Za účelom zabezpečenia doručenia výhry výhercom budú osobné údaje výhercov poskytnuté v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo výhercov aj doručovacej spoločnosti.

Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi nasledovné práva:

(i) právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom organizátor spracúva;

(ii) právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;

(iii) právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

(v) právo na prenositeľnosť údajov, na základe ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;

(vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;

(vii) právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

9. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátorom na emailovom kontakte uvedenom pri registrácii výherného kódu na www.somtava.sk.

10. Uplatnenie výhry

Výherca si môže uplatniť kupón na cestovateľský zážitok v hodnote 2.500 EUR v cestovnej agentúre Bubo travel agency, s.r.o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava najneskôr do termínu platnosti tohto kupónu, ktorá bude na ňom zreteľne vyznačená.

11. Zodpovednosť organizátora

Organizátor nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá. Akákoľvek zmena pravidiel súťaže (zmena Štatútu) podľa predchádzajúcej vety sa môže uskutočniť formou písomných číslovaných dodatkov k tomuto Štatútu. Zmena Štatútu nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.somtava.sk.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje organizátor. Organizátor je tiež oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo bez možnosti odvolania vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným konaním alebo ak by akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno organizátora alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Rozhodnutie organizátora je konečné.

13. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.

Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh akcie, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 01.7.2022


ZÁSADY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb na webovej adrese http://www.somtava.sk („Web“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb – registrovaných osôb na webe, aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona.1 Požiadavky veku

Pre vstup na Web a možnosť registrácie sme stanovili v nadväznosti na platné právne predpisy vekovú hranicu 18 rokov. Vedome tak nespracovávame osobní údaje osôb mladších 18 rokov. Ak sa tak ako náš registrovaný používateľ domnievate, že nám Vaše dieťa alebo iná osoba mladšia ako 18 rokov poskytla svoje osobné údaje, ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať a pokiaľ zistíme, že skutočne došlo k spracovávaniu osobných údajov osoby mladšej ako 18 rokov, okamžite takéto osobné údaje zlikvidujeme.


SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII NA WEBE
1 Totožnosť Správcu a kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je spoločnosť JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – metská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B ( „Správca“ alebo „Usporiadateľ“). Správcu možno kontaktovať e-mailom na elektronickou adresu: info@somtava.sk


2 Spracovávané osobné údaje

Osobné údaje sú pre účely konania spotrebiteľskej súťaže. Jedná sa teda o nasledujúce osobné údaje získané priamo od Účastníkov:


 1. Meno a priezvisko

 2. Mesto bydliska

 3. e-mail,

 4. telefónne číslo.

 5. Dátum narodenia3 Účel spracovania – Plnenie zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané za účelom registrácie do spotrebiteľskej akcie, zaistenia riadneho priebehu akcie, evidenciu Účastníkov v akcii a komunikácii s Účastníkmi Akcie.Poskytnutí osobných údajov je dobrovoľné, s ohľadom na podobu Akcie však:


 1. neposkytnutí osobných údajov alebo uvedenie nesprávnych údajov má za následok nemožnosť účasti na Akcii.4 Spôsob spracovania

Za spracovanie osobných údajov zodpovedá Správca svojimi jednotlivými poverenými zamestnancami či spracovateľom, ktorým je spoločnosť Socialsharks, s.r.o. so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00

Praha 7, identifikační číslo osoby 01417070, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206086 („Spracovateľ“)


Osobné údaje budú spracovávané neautomatizovaným spôsobom, vždy za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, hlavne opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. Osobné údaje nebudú odovzdané mimo Európsku Úniu alebo medzinárodnej organizácii.


5 Doba spracovania.

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje po nevyhnutne dlhú dobu k zaisteniu účelu spracovania, tj. po dobu prípravy, organizácie a vyhodnotenia Akcie, jedine žeby dlhšie uchovávanie určitých osobných údajov bude odôvodnené potrebou ochrany práv Správcu alebo určenie, výkonu alebo obhajoby jeho právnych nárokov.


LOGY TRETÍCH STRÁN A TECHNOLÓGIE TYPU COOKIES
1 Logy tretích strán

V rámci skvalitňovania služieb a zaistenie plnej funkcionality webu dochádza k zberu a evidovaniu

určitých údajov a ďalších informácií, ktoré slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webe za účelom štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe Váš internetový prehliadač (browser) tak automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, vychádzajúce nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača.


2 Cookies

V rámci webu používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve nášho webu uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, jedine, že by ste s tým výslovne prejavili súhlas.


Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním

relácie (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dňa, prípadne do ich manuálneho zmazania používateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.


Používaním webu súhlasíte s použitím cookies. Môžete ich vymazať alebo vopred odmietnuť ich

používanie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Ak tak učiníte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite web, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.Využívanie cookies možno upraviť nebo obmedziť takto:


v „Histórii“ navštívených stránok.


O Chrome

o Firefox

o Internet Explorer


Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na www.AboutCookies.org


Na Webovej stránke používame tieto cookies:


1. Súbory cookies vyžadované k činnosti Webovej stránky, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie plnej

funkčnosti využívania našej Webové stránky a slúži rovnako k zaisteniu funkčnosti uplatňovania unikátnych kódov za vstupenky na akcie, tzv. technické cookies (doba trvania cookies: 30 dní);


Názov Cookies Názov tretej strany Popis

_ ga, _gid, _gat (doba trvania daná Google Analytics Skvalitnenie služieb

treťou stranou)3 Google Analytics

Na webe využívame Google Analytics. Táto služba používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúcu analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní webu (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Sledovanie pomocí technológie Google Analytics môžete zakázať nainštalovaním prídavného modulu Google Analytics Opt-Out Browser do svojho súčasného prehliadača. Ďalšie informácie sú k dispozícii na https://policies.google.com/privacy .


4 Facebook Pixel

Na webe používame Facebook Pixel (nástroj pro personalizáciu). Facebook Pixel je pri otvorení nášho webu priamo prepojený s Facebookom a môže vo vašom zariadení ukladať cookies. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook, na ktorom ste prihlásení, bude návšteva našej on- line ponuky zaznamenaná vo vašom profile. Zhromaždené dáta o vás sú pre nás anonymné, nemožno z nich preto vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľov. Dáta sú však ukladané a spracovávané spoločnosťou Facebook, ktorá ich môže priradiť k príslušnému používateľskému profilu na Facebooku a využiť pre vlastný prieskum trhu a reklamné účely. Ak by sme mali poslať dáta na Facebook z dôvodu porovnania, budú lokálne zašifrované v prehliadači a až potom odoslané na Facebook cez zabezpečené https pripojenia. Deje sa ta len za účelom zrovnania s rovnako šifrovanými dátami Facebooku. Bližšie informácie o tejto službe sú k dispozícii na https://www.face book . com/business/learn/facebook-ads-pixel. Ďalšie informácie o spracovaní

osobných dát spoločnosťou Facebook získate na:https://www.facebook. com/about/privacy vrátane možnosti vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku.PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Správca:


 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od

dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);


 1. ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie aobdržať kópiu osobných úddajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;


 1. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);


 1. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);


 1. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);


 1. získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone („právo na prenosnosť“);


 1. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie

úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči

spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);


 1. namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);


 1. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);


 1. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie

konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná

4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.


Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:


S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb

spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.


právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní


- poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;


- e-mailom na adresu info@somtava.sk


právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas


- poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti;


- e-mailom na adresu info@somtava.sk


KONTAKT


Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov smerujte prosím na e-mailovú

adresu info@somtava.sk alebo písomne na adresu Správca.


Tieto Zásady sme oprávnení kedykoľvek meniť podľa potreby v nadväznosti na aktuálny stav legislatívy. V takomto prípade Vás o takejto zmene včas vyrozumieme.


Dne 1. 7. 2022
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČEL MARKETINGU


podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) Týmto potvrdzujem, že som fajčiar/ka a dovŕšil/a som osemnásť (18) rokov, mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko a e-mail (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, organizátorovi súťaže „Súťaž o vozidlo 1x JEEP Compass a 5x voucher na cestovateľský zážitok“ (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“), spoločnosti JTI Slovak Republic, s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – metská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 901 811, DIČ: 2021888033., zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33297/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), na účel marketingu.


Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle a je daný od jeho udelenia do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia spotrebiteľskej súťaže. Pred získaním Osobných údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa som bol/-a ako dotknutá osoba Prevádzkovateľom informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: Prenos Osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Pri spracúvaní Osobných údajov, ktorých sa týka tento súhlas, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Ako dotknutá osoba som oprávnená/-ý kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu: info@somtava.sk,

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke,

c) osobne v sídle prevádzkovateľa, na adrese: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava


Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Týmto ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ pred získaním Osobných údajov poskytol informácie podľa čl. 13 Nariadenia.Ahoj!
Máš aspoň 18 rokov a si fajčiar?
Ak áno, tak ťa od súťaže o Jeep alebo dovolenku delí jediný klik.